சோகம் நிறைந்த வாழ்வில் சொந்தங்களும் கை கொடுக்க வில்லை.

All posts tagged சோகம் நிறைந்த வாழ்வில் சொந்தங்களும் கை கொடுக்க வில்லை.