இது.இறைவன் தண்டணையா?அல்லது.விதியின் தண்டணையா?

All posts tagged இது.இறைவன் தண்டணையா?அல்லது.விதியின் தண்டணையா?